§1 – Foreningens navn

Stk.1    Foreningens navn er Klokkerholm Idrætsforening, forkortet KIF

§2 – Foreningens hjemsted

Stk.1     Foreningens hjemsted er Klokkerholm i Brønderslev Kommune

§3 – Foreningens formål

Stk.1     Foreningens formål er at samle børn, unge og ældre for at dyrke sund idræt samt fremme interessen for kendskab til idræt og andre sunde                                   fritidsbeskæftigelser.

§4 – Foreningens medlemmer

Stk.1     Som aktiv eller passiv medlem kan hovedbestyrelsen eller udvalgene optage enhver, som ønsker at deltage i en idræt eller øvrigt ønsker at arbejde i                   overensstemmelse med foreningens formål.

Stk.2     Hovedbestyrelsen og udvalgene kan for umyndige kræve underskrift af forældremyndigheden.

Stk.3     Ethvert medlem, som ved sin opførsel findes at skade foreningen ind- eller udadtil, kan af hovedbestyrelsen udelukkes af foreningen. Det medlem, som               udelukkelsen gælder, skal skriftligt underrettes umiddelbart efter.

§5 – Hovedbestyrelsen

Stk.1     Foreningen ledes af hovedbestyrelsen bestående af formand, næstformand samt kasserer. Derudover sidder en repræsentant for hvert af udvalgene.

Stk.2     Såfremt formanden afgår i i utide, kan hovedbestyrelsen vedtage, at næstformanden fortsætter i formandens sted indtil førstekommende ordinære                       generelforsamling. Hovedbestyrelsen vælger herefter selv ny næstformand blandt de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer.

§6 – Udvalg

Stk.1     KIF er opdelt i udvalg for hver aktivitet.

Stk.2     Udvalgene repræsenterer hver en aktivitet i KIF. Hvert udvalg består af minimum to medlemmer, valgt ved generalforsamling. Udvalgene sørger selv for               at fordele opgaver indenfor den pågældende aktivitet imellem sig.

Stk.3     Hvert udvalg vælger hver mindst en repræsentant til deltagelse i hvert møder med hovedbestyrelsen. Det er repræsentantens opgave at sørge for at                   videregive relevante informationer fra møder med hovedbestyrelsen til det øvrige udvalg.

§7 – Hovedbestyrelsens arbejde

Stk.1     Hovedbestyrelsen skal lede og koordinere arbejdet i foreningen samt føre tilsyn med, at alt arbejdet i foreningens udvalg forløber på en sportslig etisk og økonomisk ansvarlig måde.

Stk.2     Afgørelser i hovedbestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk.3     Formanden kan handle alene i presserende sager, men skal redegøre for sine beslutninger på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.

Stk.4     Alle hovedbestyrelsesmøder ledes af formanden eller i dennes fravær næstformanden.

Stk.5     Hovedbestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt eller når mindst to hovedbestyrelsesmedlemmer, ønsker det.

Stk.6     Til løsning af foreningsopgaver, der ikke naturligt henhører under et udvalgs aktiviteter, kan hovedbestyrelsen nedsætte et nyt udvalg.                                           Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere bestemmelser for nye udvalgs virker og beføjelser.

Stk.7     Udvalgene fastsætter selv hvert år kontingenter til de pågældende aktiviteter. Hovedbestyrelsen vil dog hvert år ved første møde efter                                           generelforsamlingen have et punkt på dagsordenen omkring fastsættelse af kontingent for de enkelte aktiviteter. Dette for at sikre, at kontingenterne for               aktiviteterne står mål med de pågældende udvalgs budgetter, som skal fremlægges ved samme hovedbestyrelsesmøde.

Stk.8     Hovedbestyrelsen kan ikke stifte lån eller påføre foreningen gæld mod pant i foreningens ejendomme. Alle spørgsmål om lån mod pant i ejendom skal                 behandles på en generalforsamling. Ved eventuel afstemning desangående har hvert myndigt medlem stemmeret. dog skal mindst 2/3 af fremmødte                   stemmeberettigede stemme for lån mod pant i ejendom.

§8 – Udvalgenes arbejde

Stk.1     Udvalgene skal lede og fordele arbejdet omkring deres aktiviteter.

Stk.2     Udvalgene opstiller budgetter, som skal forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse ved førstkommende møde efter generalforsamling. ved                               misligholdelse, kan hovedbestyrelsen skride ind.

Stk.3     Hvert udvalg kan efter behov nedsætte er udvalg til løsning af specielle opgaver. Når disse opgaver er løst, opløses udvalget

§9 – Medlemskab af organisationer og samvirker

Stk.1     KIF er medlem af DIF og DGI og er undergivet disse organisationers lov og bestemmelser.

Stk.2     KIF er medlem af Idrætssamvirket Brønderslev.

§10 – Ordinær generalforsamling

Stk.1     Generalforsamlingen er med indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, foreningens øverste myndighed og afgør alle tvivlsspørgsmål.

Stk.2     Der kan ikke indankes sager foreningens angående for en anden myndighed.

Stk.3     Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Stk.4     Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med mindst en uges varsel ved bekendtgørelse i en lokal avis med dagsorden ifølge vedtægter.

Stk.5     Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Udvalgenes beretning

4. Forelæggelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand, næstformand og kasserer( alle vælges for 2 år ad gangen. Formanden vælges i ulige årstal, næstformand og kasserer i lige årstal)

7. Valg til udvalg( Alle udvalgsmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Alle udvalg skal som minimum bestå af to medlemmer, som hører under det                            enkelte udvalg)

8. Valg af to revisorer og en revisor suppleant

9. Evt.

Stk.6     Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.

Stk.7     Forslag til generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde mindste 4 dage før generalforsamlingen.

Stk.8     Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med de fremmødte medlemmer.

Stk.9     Ethvert medlem, aktivt eller passivt, som er fyldt 14 år, har stemmeret ved generalforsamlingen.

Stk. 10  Ethvert medlem, aktivt eller passivt, som fyldt 16 år, er valgbare til udvalgene. Et bestyrelsesmedlem i hovedbestyrelsen skal være fyldt 18 år.

Stk. 11  Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpelt flertal, dog skal mindst 2/3 af fremødte stemmeberettigede stemme for ved vedtægtsændringerne.

§11 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1    Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af hovedbestyrelsen og skal indkaldes, såfremt 3 hovedbestyrelsesmedlemmer eller                         mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til formanden.

Stk.2    indkaldelse skal ske senest en måned efter begæringen med oplysning om det emne, man ønsker behandlet.

Stk.3    Ekstraordinær generalforsamling er i øvrigt underkastet de §10 nævnte bestemmelser.

§12 – Kontingent

Stk.1    Udvalgene vedtager kontingenterne for deres aktiviteter. Se i øvrigt §7, stk. 8

Stk.2    Kontingentrestance medfører tab af stemmeret på generalforsamlingen og kan, hvor det drejer sig om mere end 6 måneders restance have udelukkelse              til følge.

Stk.3    Medlemmer er selv efter oplysning om kontingentets størrelse ansvarlig for, at kontingentet bliver indbetalt.

§13 – Regnskab og revision 

Stk.1   Kassereren fører et specifikt regnskab over foreningens indtægter og udgifter.

Stk.2   Kassereren er ansvarlig for foreningens skatteregnskab, momsregnskab samt udfærdigelse og rettidigt indsendelse af ansøgning om tilskud fra                           Brønderslev Kommune.

Stk.3   Kassereren har til enhver tid ret og pligt til at kontrollere udvalgenes regnskab og medlemstal.

Stk.4   Foreningens regnskab afsluttes pr. 31. december og fremlægges i revideret stand og medlemstal.

Stk.5   Revision påtegning skal udvise, at beholdningerne er kontrolleret og værende til stede.

Stk.6   Foreningens kontante penge indsættes i et af hovedbestyrelsen valgt lokalt pengeinstitut til forretning og kan kun hæves ved underskrift af                                   hovedbestyrelsens kasserer eller formand.

Stk. 7  Et udvalgs over/underskud overføres til en fælleskonto. Afvikling af et udvalgs underskud skal aftales med hovedbestyrelsen. Et udvalgs forbrug af                       overskud skal ligeledes aftales med hovedbestyrelsen.

§14 – Æresmedlemmer

Stk.1   Forslag til æresmedlemmer kan af udvalgene indstilles til hovedbestyrelsens afgørelse.

Stk.2   Æresmedlemmer er kontingentfri.

§15 – Vedtægtsændringer

Stk.2   Vedtægtsændringer kan kun ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med højest 8 dages mellemrum.

§16 – Aktivitetsophør

Stk.1   Såfremt et udvalgs aktiviteter ophører, skal udvalget nedlægges. Eventuelle aktiver eller passiver overføres til hovedbestyrelsen.

§17 – Opløsning af forening

Stk.1   Vedtagelse af foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling.

Stk.2   For vedtagelse af foreningens opløsning skal mindst 2/3 af fremmødte stemmeberettigede stemme for.

Stk.3   I tilfælde af gyldig beslutning om opløsning af foreningen skal alle midler indsættes på en konto i foreningens pengeinstitut. Midlerne skal stå til                             disposition i 2 år for en ny forening af samme kategori i samme lokalområde i kommunen. såfremt det ikke er muligt indenfor den givne periode at                         oprette  en ny forening, vil indestående midler blive fordelt til alment nyttige formål i Klokkerholm og omegn.